ĐA HỘI (CHÂU KHÊ) XÂY DỰNG KHU PHỐ KIỂU MẪU

ĐA HỘI (CHÂU KHÊ) XÂY DỰNG KHU PHỐ KIỂU MẪU

Toàn thể nhân dân khu phố Đa Hội quyết tâm xây dựng một khu phố kiểu mẫu: văn minh – lịch sự – xanh – sạch và đẹp.